Co je skauting

Skauting je výchovné hnutí

Skauting je v současnosti největším celosvětovým výchovným hnutím pro děti a mládež. Ačkoliv se mnohé ve Skautu neboli Junáku za více než 100 let existence změnilo, základní myšlenky zůstávají a jsou platné i v dnešní době. 

Skauting člověka naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti jak vůči sobě, tak vůči společnosti a přírodě. „Jednou skautem, navždy skautem,“ hlásá mnoho lidí, kteří byli v minulosti aktivními skauty, ale dnes už se „jen“ řídí základními hodnotami neboli body skautského zákona. Od jiných organizací se skauting liší právě touto myšlenkovou náplní, která se ukazuje být pro společnost stále aktuální a potřebná. Dokládá to rostoucí počet skautů a skautek v ČR.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje nepřeberné množství aktivit v oblastech jako je sport, přírodověda, věda a technika, kultura a další. Při tom všem pozná skaut další podobně smýšlející lidi, se kterými uzavře přátelství, mnohdy na celý život.

Celé hnutí je založené na dobrovolnosti – všichni vedoucí vykonávají svou činnost dobrovolně ve svém volném čase, nejsou za ni nijak placeni.

Junák – český skaut z. s.  

Junák – český skaut je dobrovolné, nezávislé a nepolitické hnutí sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. 

Věkové kategorie 

Ve skautu jsou rozlišovány tři dětské věkové kategorie a další dvě mezi dospělými, resp. lidmi staršími 15 let.


Program v každé skupině je navržen tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky, vlčata a benjamínci, kteří jsou velmi hraví, se učí formou her poznávat svět kolem sebe. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers, stejně jako oldskauti, si svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít vlastní cestu životem.